Vzory tlačív a návody potrebné pre činnosť obecnej knižnice. 

• Vzorový štatút knižnice - kópiu prosíme poslať na adresu našej knižnice
• Návrh na vyradenie - vzorové tlačivo

• Zoznam vyradených kníh - vzorové tlačivo
• Vyhláška č. 201/2016 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach 
• Vzor knižničného a výpožičného poriadku - schvaľuje obecné zastupiteľstvo
• Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc

• Zápisnica z revízie knižničného fondu - vzor. Kópiu Zápisnice z revízie knižničného fondu prosíme poslať na adresu našej knižnice (Knižnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 1, 080 01 Prešov) alebo e-mailom na adresu: kniznicapoh(@)gmail.com. 
• Tematické rozdelenie knižničného fondu - pomôcka pre obecných knihovníkov - ako jednoducho rozdeliť knižničný fond
• Ochrana osobných údajov používateľov knižnice
• Zákon o knižniciach 126/2015
• Metodický pokyn MK SR k určeniu štandardov pre verejné knižnice
• Príručka pre školského knihovníka od Slovenskej pedagogickej knižnice

Back to top