U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Zriaďovacia listina

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov V Prešove, 1. apríla 2002KUL - 2002/000153/12

ROZHODNUTIE

o zriadení Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Prešovský samosprávny kraj podľa § 21 až 23 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem, na základe § 25 ods. 6 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 o knižniciach v znení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade so Zákonom a Zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov

z r i a ď u j e

1. aprílom 2002 Knižnicu P.O. Hviezdoslava v Prešove a vydáva túto

ZRIAĎOVACIU LISTINU

Názov organizácie: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Sídlo organizácie: Prešov

Identifikačné číslo: 37781308

I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÉHO POSLANIA A PREDMETU ČINNOSTI:

1. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove (ďalej len "knižnica") je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.

2. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby občanov, orgánov samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich v územných obvodoch Prešovského a Sabinovského okresu a metodicky koordinovať a poradensky usmerňovať regionálne knižnice v Prešovskom samosprávnom kraji.

3. V rámci svojho poslania knižnica plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:

a) získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond,
b) poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov, najmä výpožičky knižničných dokumentov a poskytovanie kópií knižničných dokumentov, faktografické a bibliografické informácie, rešerše, štúdie, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, preklady knižničných dokumentov, vydávanie publikácií, prístup k internetu a reprografické služby,
c) zabezpečuje a uskutočňuje kultúrno-výchovné, odborné a vzdelávacie aktivity a podujatia súvisiace s predmetom svojej činnosti,
d) v oblasti svojej činnosti nadväzuje priame vzťahy so subjektami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov,
e) poskytuje knižničné a informačné služby, plní funkciu obecnej knižnice a je kultúrno-spoločenským a informačným centrom pre občanov mesta Prešova,
f) utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy,
g) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,
h) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc,
i) spracúva štatistiku o verejných knižniciach,
j) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
k) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.
l) metodicky koordinuje a poradensky usmerňuje regionálne knižnice v Prešovskom samosprávnom kraji,m) zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v samosprávnom kraji,
n) utvára a sprístupňuje bibliografické a faktografické databázy v samosprávnom kraji,
o) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji,
p) plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.

II. FORMA HOSPODÁRENIA:

Knižnica je príspevková organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.Zriaďovateľom knižnice je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len "zriaďovateľ"), ktorý garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.Knižnica môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa. Predchádzajúci súhlas zriaďovateľa je potrebný v prípade uzatvárania zmlúv o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku z jej správy na iný právny subjekt a zmlúv o nájme a prenájme nebytových priestorov ako podmienka ich platnosti a účinnosti.

III. ŠTATUTÁRNY ORGÁN:

Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja. Riaditeľa odvoláva predseda na základe rozhodnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.Riaditeľ vydá organizačný poriadok knižnice po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa, v ktorom sa podrobnejšie vymedzí činnosť knižnice.

IV. VECNÉ A FINANČNÉ VYMEDZENIE MAJETKU:

Majetok knižnice je vymedzený osobitným protokolom.Knižnica je právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý je vedený v jeho účtovnej a operatívnej evidencii a v odbornej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

V. DOBA NA KTORÚ SA ORGANIZÁCIA ZRIAĎUJE:

Knižnica sa zriaďuje na dobu neurčitú.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Od účinnosti tohoto rozhodnutia stráca platnosť zriaďovacia listina Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove vydaná Krajským úradom v Prešove pod č. KUL - 0091/2/1999 z 1. 4. 1999 a všetky doteraz vydané zriaďovacie listiny a dodatky.

MUDr. Peter CH U D Í K predseda PSK

docSmernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.