U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

História knižnice

katalogyPrípravy na založenie Mestskej knižnice v Prešove sa začali v prvej polovici roku 1925. V októbri 1925 knižnicu slávnostne otvorili v neveľkej klenutej miestnosti na prízemí mestského domu, ktorú predtým užívali mestskí policajti. Knižný fond tvorilo 500 zväzkov od Matice slovenskej a 200 zväzkov od štátu.

Zakladateľ knižnice Belo Klein - Tesnoskalský však svojimi aktivitami presvedčil správu mesta, aby aj napriek veľkým nákladom zaobstarala pre knižnicu, už v roku 1926, jasnú priestrannú miestnosť v budove Čierneho orla, v susedstve čitárne Matice slovenskej.

Nástupcom Bela Kleina - Tesnoskalského bol v rokoch 1934 až 1954 v celoslovenskom knihovníctve známy PhDr. Jozef Repčák, ktorý sa vo veľkej miere zaslúžil o ďalší rozvoj knižnice.

Po roku 1945 bola knižnica prenesená do nových priestorov, kde mala dobre upravenú požičovňu, oddelenie pre mládež, priestrannú čitáreň a sklady kníh.

Z organizačnej stránky knižnica prešla istým vývojom. Po utvorení Prešovského kraja, koncom roku 1951 bola premenovaná na krajskú knižnicu. Postupne začali vznikať nové oddelenia a nové odborné pracoviská. Pozornosť sa venovala oddeleniu pre mládež, kde bol aj ako prvý zavedený voľný výber. Bolo vybudované metodické oddelenie, ktoré sa sústredilo na plánovitú prípravu a organizovanie školení knihovníkov, nezabúdalo sa pritom na vydávanie metodických a bibliografických materiálov.

Po územnej reorganizácii v roku 1960 utvorením Východoslovenského kraja sa stala okresnou knižnicou. Vybudovali sa nové pobočky na sídliskách v meste a postupne sa rozvíjala sieť ľudových knižníc v celom okrese.

Od 1.1.1991 sa knižnica stala štátnou príspevkovou organizáciou v riadení Ministerstva kultúry SR. V roku 1993 sa otvára nové oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých a začína sa s automatizáciou knižnično - informačných služieb.

Od 1.7.1996 v rámci transformácie kultúry a na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry sa knižnica stáva už len štátnym odborným útvarom Šarišského kultúrneho centra v Prešove. Knižnica stratila právnu subjektivitu a bola premenovaná na Šarišskú knižnicu. K zásadnej zmene ešte došlo 4.10.1996, kedy Ministerstvo kultúry delimitovalo Šarišské kultúrne centrum pod riadenie krajského úradu v Prešove. Nastáva zníženie rozpočtu a následný úbytok financií na knižný fond. Právnu subjektivitu knižnica opätovne získala až novou zriaďovacou listinou Krajského úradu v Prešove z 1.4.1999. Stala sa tak regionálnou knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove.

V súvislosti s reformou verejnej správy od 1.4.2002 Knižnica P.O.Hviezdoslava prechádza pod nového zriaďovateľa Prešovský samosprávny kraj s pôsobnosťou a kompetenciami krajskej knižnice v súlade so zákonom O knižniciach č. 183 / 2000 Z.z

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.